Algemene Voorwaarden

 

Inhoud

Algemeen. 2

Offertes en aanbiedingen. 3

Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst. 3

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst. 4

Overmacht. 5

Bedenktijd, Herroeping en Retourneren. 6

Klachtenregeling. 6

Betaling, Toeslag en Incassokosten. 6

Eigendomsvoorbehoud. 7

Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn. 8

Levering. 9

Aansprakelijkheid. 9

Vrijwaring. 9

Intellectuele eigendom.. 10

Toepasselijk recht en geschillen. 10

Vindplaats en wijziging voorwaarden. 10

 

 

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Westland Verpakkingen, hierna te noemen: “W.V.”, en een Klant waarop W.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met W.V., voor de uitvoering waarvan door W.V. derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. W.V. en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien W.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat W.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 8. Indien er gesproken wordt over “schriftelijk”, wordt daaronder mede bedoeld het verzenden van berichten per fax en e-mail. Ook indien deze vanwege (automatische) verzending niet is ondertekend.

Wanneer u producten offline of online koopt

Wij werken met een platform voor onze webshop. Te weten Lightspeed. Als u een product koopt verzamelen wij persoonlijke informatie van u, zoals bedrijfsnaam, naam, adres, emailadres, telefoonnummer, KvK nr, BTW nr.  zodat we uw bestelling kunnen verwerken en leveren. Wij bekijken of bewaren uw betaalkaartgegevens niet. Een derde partij, Mollie, verwerkt de betaalkaartgegevens wanneer een betaalkaart is gebruikt voor aankoop. Voor onze administratie gebruiken wij Exact Online. We raden u aan om het Privacybeleid van Mollie, Lightspeed en Exact Online zorgvuldig door te nemen.

Ander gebruik van persoonlijk informatie door Westland Verpakkingen

Wij kunnen persoonlijke informatie ook gebruiken voor operationele of interne statistische doeleinden, bijvoorbeeld voor het genereren van verkooprapportages en het analyseren en meten van demografische gegevens, kooptrends, interesses van gebruikers en andere trends onder onze klanten. Wij delen geen persoonlijke informatie met derden ten behoeve van hun eigen marketingdoeleinden.

 1. Wij maken gebruik van Google Analytics.
 2. Wij maken gebruik van (re)marketing diensten van: Google en Facebook.
 3. Voor onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mail Chimp

Als u geen marketing gerelateerde correspondentie/nieuwsbrieven van Westland Verpakkingen wenst te ontvangen, kunt u zich altijd uitschrijven in een willekeurige e-mail nieuwsbrief die u van Westland Verpakkingen ontvangt.

 

Beveiliging

Westland Verpakkingen neemt redelijke beveiligingsmaatregelingen om de door haar beheerde informatie te helpen beschermen tegen misbruik, ongeautoriseerde toegang, verlies en ongeautoriseerde openbaarmaking of wijziging.
Voor de webshop is er een SSL veiligheidscertificaat.

 

Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van W.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is W.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij W.V. anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht W.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen W.V. en de Klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant W.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. W.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien W.V. gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan W.V. ter beschikking heeft gesteld.
 4. De Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is W.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Klant.
 5. V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. V. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan W.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. W.V. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is W.V. gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen W.V. bevoegde persoon en de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van W.V. op en is voor de Klant evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan W.V. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens W.V. gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van W.V. daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien W.V. met de Klant een vaste prijs overeenkomt, dan is W.V. niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Klant die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij W.V. alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op W.V. rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 13. Bij het retourneren van een volledige bestelling wordt het volledige orderbedrag terug gestort op het voor WV bekende rekeningnummer. De kosten voor het retour zenden zijn op laste van de klant. Bij deel retouren wordt alleen het retour product terugbetaald. Alle andere kosten, verzend- of betaalkosten niet.

 

 

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst W.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van W.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is W.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 1. Voorts is W.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van W.V. kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van W.V. op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien W.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien W.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is W.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is W.V. gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door W.V., zal W.V. in overleg met de Klant zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor W.V. extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Klant in rekening gebracht. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij W.V. anders aangeeft.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het W.V. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van W.V. op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.

 

Overmacht

 1. V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop W.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor W.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van W.V. of van derden daaronder begrepen. W.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat W.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel W.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is W.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

 

Bedenktijd, Herroeping en Retourneren

 1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd.
 2. Kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa €7,85 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.
 3. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.
 4. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
 5. Producten die volgens de door u goedgekeurde specificatie op maat worden gemaakt vallen NIET onder het herroepingsrecht. De verkoop is definitief na goedkeuring van drukvoorbeeld of drukproef.

 

Klachtenregeling

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected].

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

 

Betaling, Toeslag en Incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door W.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door W.V. aangegeven. W.V. is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. V. Is genoodzaakt de SUP toeslag en Afvalbeheersbijdrage door te berekenen naar de klant. De tarieven zijn terug te lezen op https://www.afvalfondsverpakkingen.nl/nl/tarieven. Het streven is deze toeslagen apart te vermelden op factuur en check out indien mogelijk.
 3. Indien een factuur hoger is dan € 750,00 excl. BTW en verzendkosten, dient 50% vooruit betaald te worden. Zodra de betaling ontvangen is door WV wordt er overgegaan tot levering.
 4. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. V. heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 6. V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. W.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 7. De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan W.V. verschuldigde.
 8. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 t/m 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 9. Indien de Klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien W.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door W.V. in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van W.V. totdat de Klant alle verplichtingen uit de met W.V. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door W.V. geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van W.V. veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om W.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan W.V. ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is W.V. gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Klant zich er jegens W.V. bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval W.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan W.V. en door W.V. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van W.V. zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door W.V. te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 30 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door W.V. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag daaraan door de Klant en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van W.V., de Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen,. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar W.V. geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan W.V. te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan W.V. te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat W.V. in staat is adequaat te reageren. De Klant dient W.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal W.V. de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van W.V., vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen zaak aan W.V. te retourneren en de eigendom daarover aan W.V. te verschaffen, tenzij W.V. anders aangeeft.
 7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van W.V. daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.
 8. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden.
 9. Voor hoogwaardige bedrukkingen op plastic tassen of PP (non) woven tassen/ shoppers

of koeriertassen wordt gebruik gemaakt van rotatiediepdruk platen of cilinders.

De platen/cilinders worden gemaakt van een koperlegering en zijn daardoor kostbaar, niettemin zijn deze onder invloed van locale weer- en opslag condities, zoals vocht, slechts beperkt houdbaar. Westland Verpakkingen garandeert een houdbaarheid van maximaal 12 maanden na levering van de tassen. Bij eventuele nabestellingen, later dan 12 maanden na levering moet per geval bekeken worden of de platen nog bruikbaar zijn. Indien dit niet het geval is zullen er nieuwe platen/ cilinders moeten worden gemaakt. Westland Verpakkingen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van nieuwe drukplaten of cilinders. Geheel vrijblijvend kan worden gekeken naar een coulante oplossing hiervoor.

 

Levering

 1. De wijze van vervoer wordt door W.V. bepaald. De Klant betaalt de verzendkosten welke vermeld op de factuur. Indien de bestelling in gedeelten wordt uitgevoerd, zullen de vervoerskosten slechts één keer worden berekend.
 2. Door volledige ondertekening van de afleverbon, welke wordt meegeleverd bij de bestelde producten, gaat de Klant akkoord met het in goede/onbeschadigde in ontvangst name van de producten. Indien er zichtbare (transport) beschadigingen aanwezig zijn, dient er direct contact op genomen te worden met W.V. De geleverde producten dienen in originele verpakking retour gezonden worden naar W.V. Voorts zal W.V alles in het werk stellen snel onderzoek te doen en de schade te herstellen.
 3. V. is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan het geleverde product door derden. Hiermee wordt bedoeld een vervoersbedrijf welke het transport regelt in opdracht van W.V. De afhandeling, genoemd bij punt 2. blijft gehandhaafd.

 

 

Aansprakelijkheid

 1. Indien W.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat W.V. is

uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 1. Indien W.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van W.V. beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. De aansprakelijkheid van W.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van W.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan W.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de

schade te wijten is aan opzet of grove schuld van W.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

 

Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart W.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan W.V. toerekenbaar is.
 2. Indien W.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden W.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is W.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van W.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

 

Intellectuele eigendom

 1. V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. W.V. heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. De Klant gerechtigd W.V. alle door de Klant aangeleverde ontwerpen, afbeeldingen en teksten te veelvoudigen en te gebruiken.

 

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij W.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van W.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft W.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met W.V..
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

 

Naaldwijk, 20-3-2023

Directie Westland Verpakkingen

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »